"MU" KAYIP KITA! ATATÜRK'ÜNDE ARAŞTIRMIŞ OLDUĞU ESRARENGİZ KITA!

Mu (Kıtası), Büyük Okyanus’ta yer aldığı ve 14 bin yıl önce battığı iddia edilen efsanevi batık kıta.

İlk olarak İngiliz Albay ve gezgin James Churcward’ın Tibet’te yaptığı araştırmalara dayanan ve bunlarla ilgili olarak yazdığı 4 adet kitabına konu edilmiştir. Churchward, Tibet tapınaklarında bulduğu yazı tabletlerini oradaki rahiplere tercüme ettirerek elde ettiğini açıkladığı efsaneye göre Büyük Okyanus’da, Asya kıtası ve Amerika kıtası arasında ve Avustralya’nın iki katı büyüklüğünde bir kıta olduğu anlatır.

Bilim çevrelerinde levha tektoniği konusundaki bilgi birikimine dayanarak MU’nun da Atlantis gibi bir efsane olduğu konusunda görüş birliği vardır. Levha tektoniğine göre kıtaları oluşturan SiAl (silisyum/alüminyum) kayalar, okyanus diplerini oluşturan SiMg (silisyum/magnezyum) kayalar üzerinde “yüzerler”. Büyük Okyanus dibinde Mu kıtasını kanıtlayacak herhangi bir SiAl kayaya rastlanmamıştır.

Mu Kıtası varsayımının bilimdeki kabul derecesi

İlk kez James Churchward tarafından ortaya atılan, geçmişte üzerinde ileri bir uygarlığın bulunduğu, Pasifik Okyanusu’nda bir kıtanın varlığı konusundaki görüş, çeşitli belge ve bulgular  mevcut olmakla birlikte, henüz arkeologlar arasında yaygınlık kazanmamış bir görüş veya bir varsayım olmaktan öteye gidememiştir. Çin e ve çevre adalara kaçanların kitabelerinde kıtamız battı, biz de buraya kaçtık yazmaktadır. Bu yazılı kayalar 14 bin yıllıktır, c14 karbon testleriyle sabittir. Türkler’in de Mu Kıtasından geldiği söylentileri de varsayım olarak eklenmiştir. Mu Kıtası, Türkiye’nin ilk cumhurbaşkanı M. Kemal Atatürk’ün talimatıyla kurulan bir ekip tarafından araştırılmıştır. Deniz dibinden bulunan kalıntılara Karbon testleri yapılmış ve 12-20 bin yıllık olduğu görülmüştür, bu da bilimsel ıspattır.

Churchward’un İddiası

Churchward’un iddia ettiğine göre Mu uygarlığını araştırmasına başlaması, Batı Tibet’teki, adını vermediği gizli bir tapınağın arşivlerinde bulunan, çok eski bir dilde yazılmış olan Naacal Tabletleri’ni okumasıyla başlamıştır. Söylediğine göre,[8] bu tabletleri okuyabilme becerisini de yine o tapınakta bulunan bir Tibet rahibinden öğrenmiştir. Churchward sonraki yıllarda, mineralog ve arkeolog olan Dr. William Niven tarafından Meksika’da ortaya çıkarılan tabletler üzerinde çalışmıştır. Çin e, Hindistan a, güney asya ülkelerine ve çevre adalara kaçanların kitabelerinde kıtamız battı, biz de buraya kaçtık yazmaktadır. Bu yazılı kayalar 14 bin yıllıktır, c14 karbon testleriyle sabittir.

Churchward’a göre,Mexico City yakınlarında 1921–1923 yılları arasındaki kazılarda keşfedilen bu 2600 tablet, Tibet’te öğrendiği Naga-maya dilinde yazılmıştı. Churchward’a göre bu tabletler 12.000 yıldan daha eskiydi.

Varsayımı savunanların görüşleri
Yaklaşık 50 yıl boyunca 20’den fazla ülkeye giderek Mu uygarlığı hakkında veri toplayan James Churchward’un ve Mu varsayımını destekleyenlerin Mu uygarlığı hakkındaki görüşleri kısaca şöyle özetlenebilir:

* Yeryüzünde insanın ilk ortaya çıktığı kıta Mu kıtasıdır.
* Mu kıtası kuzeyden güneye 3000 mil, doğudan batıya 5000 mil kadar uzanan,üç kara parçasından oluşan büyük bir kıtaydı.
* Günümüzde Polinezya, Mikronezya ve Melanezya takımadalarını oluşturan adalar, muhtemelen bu kıtadan arta kalan kara parçalarıdır.
* Bu kıta, kıtanın altında yer alan gaz odacıklarının patlamalara yol açması nedeniyle, yaklaşık 12.000 yıl önce 64 milyon nüfusuyla birlikte sulara gömülmüştür.
* Bu kıtada 70.000 yıl önce tek tanrılı bir din bulunuyordu. Aynı tarihlerde Mu’lular diğer kıtalarda koloniler oluşturmaya başlamışlardı ki, anavatan dışındaki en büyük imparatorluk, başkenti günümüzde Gobi Çölü’nün uzandığı bölgede bulunan Uygur İmparatorluğu’ydu.
* Mu dininin öğretimini Naakaller adı verilen rahipler üstlenmişlerdi ve sembolizme dayalı bir öğretimleri vardı.
* Mu dininin esası, Tanrı’nın tek oluşuna ve ruhsal gelişim için sürekli olarak tekrar doğmak inanışına dayanıyordu.
* Atlantis’teki din Mu’nun tek tanrılı dininden başka bir şey değildir.
* “Ra” sözcüğü güneş anlamına gelirdi ki, daire ile ifade edilen güneş sembolü, bir ad ve sıfat vermek istemedikleri, “O” diye hitap ettikleri Tek Tanrı’yı simgelemede kullanılırdı; Mu imparatoru da “Mu’nun güneşi” anlamında Ra-Mu adıyla ifade edilirdi. Ra sözcüğü sonradan diğer kıtalara ve Atlantis yoluyla Mısır’a da taşınmıştır.
* Dört ırktan oluşan Mu’lularda yazı dilleri farklı olmakla birlikte, konuşma dilleri ortaktı.
* Mu’lular günümüz uygarlığına kıyasla manevi alanlarda çok daha ileriydiler.
* Telepati, durugörü, çift bedenlenme, astral seyahat gibi, uygarlığımızda ancak kimi medyumlarda ve mistiklerde görülebilen olağanüstü yetenekler Mu’lularda olağan yetenekler olarak mevcuttu. (Bu, Churchward’un değil, bazı izleyicilerinin görüşüdür).

* Mu uygarlığının en önemli çöküş nedeni, teşevvüş adı verilen, bir aşamadan diğerine geçilirken yaşanan kargaşa dönemini atlatamamasıdır. (B.Ruhselman’a göre)

Genelde bu iddiaların herhangi birini destekleyecek arkeolojik veya antropolojik bulgu bulunmamaktadır. Mu dinine, kolonilerine (örneğin Uygur İmparatorluğu kolonisi fikri) ve Mu kıtasının nasıl battığına ilişkin iddialar Mu varsayımını savunanlar arasında da genel geçer kabul görmemiştir ve farklı düşünceler mevcuttur.

İleri sürülen kaynaklar

Churchward’un yararlandığı ve tezini desteklediğini ileri sürdüğü kaynaklar şöyledir:

1. Dr. William Niven’in 1921-1923 yılları arasında keşfettiği, günümüzde Mexico Müzesi’nde bulunan 2600 tablet.
2. Yucatan’da hazırlanmış eski bir Maya kitabı olan ‘Troano El Yazması’. British Museum’da bulunmaktadir.
3. Bir başka Maya kitabı olan Cortesianus Kodeksi. Bugün Madrid Ulusal Müzesi’nde bulunmaktadır.
4. Paul Schlieman tarafından Tibet’teki bir Budist tapınağında keşfedildiği ileri sürülen “Lhassa Belgesi”.
5. Yucatan’da (Meksika) Churchward’un batan Mu kıtasının anısına inşa edilmiş olduğunu ileri sürdüğü Uxmal tapınağı’ndaki yazıtlar. Bu tapınaktaki yazıtlarda “geldiğimiz yer olan Batı ülkelerinin anısını korumak için inşa edilmiştir” ifadesi bulunmaktadır.
6. Meksiko şehrinin 96 km. güneybatısında yer alan Xochicalo Piramiti yazıtları. Bu piramit, üzerindeki yazıtlara göre, “Batı ülkelerinin yıkımının anısına” inşa edilmiştir.
7. Perezianus ve Dresden kodeksleri.

Çin e, Hindistan a, güney asya ülkelerine ve çevre adalara kaçanların kitabelerinde kıtamız battı, biz de buraya kaçtık yazmaktadır. Bu yazılı kayalar 14 bin yıllıktır, c14 karbon testleriyle sabittir. Auguste Le Plongeon ve Brasseur de Bourbourg adlı araşturmacılar da Churchward’la aynı dönemde Mu konusunda araştırmalarda bulunmuşlardır; kimilerine göre konuyu ilk kez Le Plongeon gündeme getirmiştir. Arkeolog Egisto Roggero, baron D’Espiard de Cologne, Hans S.Santesson, J.Churchward’dan sonra konuyla ilgilenen önemli araştırmacılar arasında sayılırlar. Mu araştırmacılarına göre, Büyük Okyanus’daki, Mu kıtasından arta kalan, çoğu insanlarca meskun olmayan adalardaki devasa kalıntılar da Mu varsayımını destediği iddia edilmektedir. Ancak bu iddiaların hiçbiri bilimsel yönden Mu efsanesine kanıt sağlamamaktadır.

Mu’dan yapılan göçler

Mu araştırmacılarına göre,  Mu kıtasından her kıtaya göçler yapılmışsa da başlıca göçler Kuzey ve Güney Amerika’ya, Orta-Asya’ya, Mısır ve Anadolu’ya yapılmıştır. Churchward’a göre  70.000 yıl önce mevcut olan Uygur imparatorluğu Avrupa içlerine kadar uzanmaktaydı. Uygur imparatorluğu birine Churchward’un manyetik felaket adını verdiği iki büyük doğal afetle (-diğer afet dağların yükselmesidir-) darbe yemiş ve sağ kalanlar aralarında Avrupa’nın birçok kavminin de bulunduğu çeşitli ari kavimleri oluşturmuşlardır. Kimilerine göre,Mu ya da Orta-Asya kökenli bu kavimlerin hemen hemen hepsinde (yaklaşık 40 dilde) telaffuzları az çok ufak farklarla, “baba” anlamına gelen ata sözcüğü mevcuttur. Churchward Uygurlar’ın torunları olan bu kavimlerden bazıları olarak Keltler’i, Basklar’ı ve Asyalı İskitler’i sayar.  Yine Churchward’a göre Osiris Mu kıtasında eğitilmiş, Atlantis’te reform yapmış, Atlantis’li bir bilge ya da peygamberdir; öğretisi sonradan “Osiris dini” adını almış olup Hermes-Thot tarafından Mısır’a getirilmiştir. ABD’nde “uyuyan peygamber” lakabıyla anılmış Edgar Cayce’in “akaşik okumalar”ına göre, Atlantis gibi Mu kıtası’nın da batmasına neden olan etken, Atlantisliler’den satanik yol mensuplarının, ellerindeki nükleer güçleri yıkıcı amaçlarla kullanmaları yüzünden yerkabuğunun dengelerini bozmalarıydı. [32]

Tahsin Mayatepek’in araştırmaları

Tahsin Mayatepek (Mayakon), Türk dilini Tetkik Cemiyeti Başkanı İbrahim Necmi Dilmen ile yazışmalarından sonra Atatürk’e 7-8 adet rapor göndermişti. Bugüne kadar 7. rapordan 13. rapora kadar ulaşılabilmiştir. Turan Dursun 1978 yılında 14. rapora ulaştığını açıklamış ve bununla ilgili bir inceleme yazmıştı. Mayatepek raprolarından 7 numaralı raporda Churchward’ın kitaplarından bahsedilir. 1. raprodan 5. rapora kadar bulunamamıştır. Başka rapor olup olmadığı bilinmemektedir.

Meksika’ya maslahatgüzarı Tahsin Mayakon, 2 Mart 1936 tarihinde Churchward’ın kitapları ile ilgili 7. raporu Atatürk’e sunduğunda Atatürk, Churchward’ın kitaplarını getirtmiş ve 60 çevirmene kısım kısım taksim ederek Türkçeye tercüme ettirmiştir. Mayatepek raporlarının geri kalanları Maya kültürü ve dili ile ilgilidir. Tahsin Mayakon, Meksika’da Maya kültürünü incelemiş, incelemeleri sonuncunda çok sayıda sözcüğün Türk ve Maya dillerinde aynı olduğunu saptamıştı. Bu sözcüklerden biri de Türkçe’deki “tepe” sözcüğüydü (Maya dilindeki karşılığı “tepek” idi ve tepe anlamına geliyordu). Bunun üzerine Atatürk Meksika’ya elçi olarak atadığı Tahsin beyin soyadını “Mayatepek” olarak değiştirmiştir. Fakat Tahsin Mayatepek’in iki kültür arasında bulduğu ortak noktalar sözcüklerden ibaret değildi; her iki kültür arasında, Mayalar’ın ayyıldızlı davullarından, Şamanik kültüründen, kilim desenlerinden, sembollerinden tüy takma alışkanlıklarına kadar pek çok ortak nokta mevcuttu.[kaynak belirtilmeli] Tahsin Mayatepek, çalışmalarını belge ve fotoğraflarla 3 ciltlik bir defter halinde toplayarak Atatürk’e gönderdi. Bunların ikisi 1970’lere kadar TDK kütüphanesinde bulunuyordu[2] (No:57-56) Üçüncü defter kayıptır. Bu defterlerde dini tören, ibadet ve tapınaklarda da benzerlikler bulunduğu belirtiliyordu.

Tahsin Bey, Atatürk’ün isteğiyle 1935 senesinde Meksika Büyükeliçiliği’ne atandı. Ancak Büyükelçi Tahsin Bey’in Vazifesi çok daha farklıydı; Mustafa Kemal Atatürk Tahsin Bey’i Mu Kıtası, Mayalar ve Türkler arasındaki ilişkiyi araştırmakla görevlendirmişti.

Mu Kıtası üzerine yazılan kitaplar

 • James Churchward, Books of the Golden Age (1927)
 • James Churchward, The Lost Continent of Mu (1931)
 • Türkçe çevirisi: Kayıp Kıta Mu, Ege Meta Yayınları (2000)
 • James Churchward, The Children of Mu (1931)
 • Türkçe çevirisi: Batık Kıta Mu’nun Çocukları, Ege Meta Yayınları (2001)
 • Türkçe çevirisi: Mu’nun Kutsal Sembolleri, Ege Meta Yayınları
 • Sinan Meydan, Atatürk ve Kayıp Kıta Mu 2 – KÖKEN (2008)İnkılap yayınları

Kaynakça

 1. ^ a b MU-1,URL erişim tarihi: 25 Haziran 2008,MU-2, Kayıp Kıta MU,Ege Meta Yayınları.Mu’nun Kutsal Sembolleri,Ege Meta Yayınları.Batık Kıta Mu’nun Çocukları, Ege Meta Yayınları
 2. ^ Brennan, Louis A No Stone Unturned: An Almanac of North American Pre-history Random House 1959 p. 228
 3. ^ Witzel, Michael in Archaeological Fantasies edited by Garrett G. Fagan Routledge 2006 ISBN: 978-0-415-30593-8 p.220 [1]
 4. ^ The Lost Continent of Mu
 5. ^ -Mu- Tarih-öncesi Evrensel Uygarlık,s.19-20
 6. ^ Pacifica kıtası hakkında bilimsel makaleler-1,Pacifica Kıtası hakkında bilimsel makaleler-2, Pacifica kıtası hakkında jeofizikçilerin bilimsel varsayımları/google,Pasifica-1,Pasifica-2,Pacific Ocean Floor Map,the ancient underwater pyramid
 7. ^ Kayıp Kıta MU, Ege Meta Yayınları. Mu’nun Kutsal Sembolleri,Ege Meta Yayınları. Batık Kıta Mu’nun Çocukları, Ege Meta Yayınları,s.251-268
 8. ^ Batık Kıta Mu’nun Çocukları, Ege Meta Yayınları,s.251-268.-Mu- Tarih-öncesi Evrensel Uygarlık,Bilim araştırma Merkezi Yayınevi, s.14,Bad Archeology/Mu
 9. ^ Niven,William,William Niven,Loren D. Adams Museum
 10. ^ Kayıp Kıta Mu, Ege Meta Yayınları, s. 385
 11. ^ Kayıp Kıta Mu, Ege Meta Yayınları,s.57
 12. ^ a b MU-Tarih-öncesi Evrensel Uygarlık,s.12
 13. ^ Tro-Cortesianus elyazmasındaki bir metni Augustus Le Plongeon şöyle çevirmiştir: “Altıncı Kan yılında, Zac ayının 11. Muluc’unda başlayan yer sarsıntısı 13 Chuen’e kadar sürdü. Mu ülkesi kara parçası iki kez kalkıp kalkıp suya girdi, gece sulara gömülüp gözden kayboldu. Yeraltı ateşleriyle sürekli olarak sarsıldı, çeşitli yerleri yeniden yükselip battı. Sonunda parçalandı ve bu kitabın yazılmasından 8.060 yıl önce 64 milyon nüfusuyla birlikte sulara gömüldü.” (-MU- Tarih-öncesi Evrensel Uygarlık, Salt, Alparslan ve Sarıkaya, Haluk Egemen,Bilim Araştırma Merkezi Yayınevi,1978,İstanbul,s.90)The World of the Maya”, p.156, The World of Maya/ Sam Osmanagich/ The Maya between Lemuria and theYear 2012,Mu Map,Churchward’s hypothetical geological structure of hydrocarbon gases underlying the lost continent of Mu
 14. ^ Kayıp Kıta Mu, Ege Meta Yayınları,s.122-125,MAP OF THE GREAT UIGHUR EMPIRE, Mu,Uighur Empire and Migrations,Uighur-Churchward/Photos and maps
 15. ^ Mu’nun Kutsal Sembolleri,Ege Meta Yayınları.-MU-Tarih-öncesi Evrensel Uygarlık,s.48
 16. ^ -MU-Tarih-öncesi Evrensel Uygarlık,s.52,48
 17. ^ -MU-Tarih-öncesi Evrensel Uygarlık,s.58,59
 18. ^ -MU-Tarih-öncesi Evrensel Uygarlık,s.36,58,59,60
 19. ^ -MU-Tarih-öncesi Evrensel Uygarlık,s.34,35
 20. ^ -MU-Tarih-öncesi Evrensel Uygarlık,s.39
 21. ^ Astral Seyahat olağanüstü bir yetenek değil, gerekli çalışmalar ve konsantrasyon sonucu her insanın başarabileceği ruhsal bir çıkıştır.
 22. ^ -MU-Tarih-öncesi Evrensel Uygarlık,s.39,40,108,115,116,117,128
 23. ^ -MU-Tarih-öncesi Evrensel Uygarlık,s.96-98
 24. ^ J.C. ; Le Plongeon and J.C.
 25. ^ -MU-Tarih-öncesi Evrensel Uygarlık,s.25-32. Theories about Lemuria ; Evidence of Lemuria or Mu ; The Sacred Symbols of Mu
 26. ^ -MU-Tarih-öncesi Evrensel Uygarlık,s. 64-80.
 27. ^ a b c d Kaybolmuş Mu Kıtası, 1934 çevirisi; Mu Kıtası ve Kıt’anın (11.500) Yıl Önce Pasifik Denizine Ne Surette Battığı Hakkında İzahat 3. Kısım;Amerika’daki Yerli Kabilelerden Birkaçının Dillerinde Bulduğum Türkçe Sözler; Mu’nun Mukaddes Sembolleri,1934 çevirisi;Mu’nun Çocukları,1934 çevirisi
 28. ^ Kayıp Kıta Mu, Ege Meta Yayınları,s.122-125,MAP OF THE GREAT UIGHUR EMPIRE, Mu,Uighur Empire and Migrations,Uighur-Churchward/Photos and maps
 29. ^ Semboller Ansiklopedisi,Ruh ve Madde Yayınları,s.59
 30. ^ -MU-Tarih-öncesi Evrensel Uygarlık,s. 86
 31. ^ -MU-Tarih-öncesi Evrensel Uygarlık,s. 58-61
 32. ^ Cayce’s Vision of Atlantis
 33. ^ a b c d Kayıp Kıta Mu, Ege Meta Yayınları,İzmir,2000,s. 17-19
 34. ^ Spiritüalizm Ruh Ansiklopedisi, Kuday, İ. L. ve Akay, A. Sevil. Gayret Kitabevi İstanbul, 1950,s.77

Dış bağlantılar [değiştir]

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s